ข้อมูลอาจารย์

ศิริกัลยา โชติมณี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปกรรม
  สถานที่ศึกษา : University du Quebec a Chicoutimi
  ประเทศ : แคนาดา

 • 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Arts
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปกรรม
  สถานที่ศึกษา : University du Quebec a Chicoutimi
  ประเทศ : แคนาดา

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ