รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / Diploma in Aquaculture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 95 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
DIPFS601 แพลงก์ตอนวิทยา
Planktonology
3 (2-2-5)
DIPFS602 การจัดการทรัพยากรประมง
Fisheries Resources Management
3 (2-2-5)
DIPFS603 นิเวศวิทยาทางน้ำ
Aquatic Ecology
3 (2-2-5)
GEDLC103 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
Chinese in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDLC104 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
Japanese in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDLC105 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
Korean in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDLC106 ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน
Burmese in Daily Life
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 12
DIPCC101 ทักษะช่างเกษตรและเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Practical Skills in Agricultural Farmshop and Agricultural Machinery
3 (2-2-5)
DIPCC102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Computer and Information Technology for Agriculture
3 (2-2-5)
DIPCC103 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (2-3-5)
DIPFS001 ชีววิทยาสัตว์น้ำ
Biology of Aquatic Animals
3 (2-2-5)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPCC705 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC104 เคมีเพื่อการเกษตร
Chemistry for Agriculture
3 (2-2-5)
DIPFS101 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1
Practical Skills in Aquaculture 1
2 (0-4-2)
DIPFS102 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2
Practical Skills in Aquaculture 2
2 (0-4-2)
DIPFS103 คุณภาพน้ำและการจัดการบ่อ
Water Quality and Pond Management
3 (2-2-5)
DIPFS104 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Standards for Aquaculture
2 (2-0-4)
DIPFS105 การเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น
Entrepreneurship in Aquaculture
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPFS201 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animals Breeding
3 (2-2-5)
DIPFS202 การเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquatic Animals Culture
3 (2-2-5)
DIPFS203 อาหารสัตว์น้ำ
Aquatic Animals Feed
3 (2-2-5)
DIPFS204 โรคและการใช้ยารักษาโรคในสัตว์น้ำ
Diseases and Drugs in Aquatic Animals
3 (2-2-5)
DIPFS205 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Information Technology and Database System for Aquaculture
3 (2-2-5)
DIPFS206 เทคโนโลยีเพื่อระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ
Technology for Smart Aquaculture Farm
3 (2-2-5)
DIPFS207 การจัดการฟาร์มและธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Farm Business Management for Aquaculture
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPFS301 อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
Feed for Aquatic Animals Larva
3 (2-2-5)
DIPFS302 การเพาะเลี้ยงกบ
Frog Culture
3 (2-2-5)
DIPFS303 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Ornamental Aquatic Animals and Aquatic Plants
3 (2-2-5)
DIPFS304 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Coastal Aquaculture
3 (2-2-5)
DIPFS305 การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
Culture of Giant Freshwater Prawn
3 (2-2-5)
DIPFS306 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
Quality of Aquatic Animals and Products
3 (2-2-5)
DIPFS307 การจัดการธุรกิจบ่อตกปลา
Fishing Park Business Management
3 (2-2-5)
DIPFS308 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน
Integrated Aquaculture
3 (2-2-5)
DIPFS309 โลกทัศน์ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Perspective and Observational Study on Aquaculture
2 (1-2-3)
DIPFS310 ชุมชนสัมพันธ์และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Community Relations and Promotion in Aquaculture
3 (2-2-5)
DIPFS311 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับสัตว์น้ำ
Logistic and Supply Chain for Aquatic Animals
3 (2-2-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPFS401 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Apprenticeship in Aquaculture
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPFS501 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 1
Professional Competency Project 1
2 (0-6-0)
DIPFS502 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 2
Professional Competency Project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร