รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / Bachelor of Science in Technical Education Program in Civil Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- วิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
FUNMA102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1
3 (3-0-6)
TEDCV002 กลศาสตร์ของวัสดุ 1
Mechanics of Materials 1
3 (3-0-6)
TEDCV023 การประมาณราคางานก่อสร้าง
Construction Estimation
2 (1-3-3)
TEDCV038 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์
Engineering Mechanics Statics
3 (3-0-6)
TEDCV901 เขียนแบบก่อสร้าง 1
Construction Drawing 1
2 (1-3-3)
TEDCV902 เขียนแบบก่อสร้าง 2
Construction Drawing 2
2 (1-3-3)
TEDCV905 การสำรวจ
Surveying
2 (1-3-3)
TEDCV924 คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
Computer Programs for Civil Engineering
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 26
TEDCV009 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-5)
TEDCV010 การทดสอบวัสดุก่อสร้าง
Construction Materials Testing Laboratory
2 (1-3-3)
TEDCV014 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
3 (2-3-5)
TEDCV024 การเตรียมโครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
Civil Technology Education Project Proposal
1 (0-3-1)
TEDCV025 โครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
Civil Technology Education Research Project
3 (1-6-4)
TEDCV917 การฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมโยธา
Civil on the Job Training
3 (0-40-0)
TEDCV918 เทคนิคก่อสร้าง
Construction Technique
3 (3-0-6)
TEDCV926 การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
2 (2-0-4)
TEDCV930 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 1
Construction Techniques Workshop 1
3 (1-6-4)
TEDCV931 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 2
Construction Techniques Workshop 2
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
TEDCV004 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-6)
TEDCV005 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Structural Design
3 (3-0-6)
TEDCV006 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Structural Design
3 (3-0-6)
TEDCV007 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design
3 (3-0-6)
TEDCV008 การออกแบบอาคาร
Building Design
3 (3-0-6)
TEDCV013 การสำรวจงานก่อสร้าง
Construction Surveying
3 (2-3-5)
TEDCV015 ภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetry
3 (3-0-6)
TEDCV018 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 3
Construction Techniques Workshop 3
2 (0-6-2)
TEDCV022 กฎหมายก่อสร้าง
Construction Law
2 (2-0-4)
TEDCV027 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3 (2-3-5)
TEDCV028 กลศาสตร์ของวัสดุ 2
Mechanics of Materials 2
3 (3-0-6)
TEDCV029 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
3 (3-0-6)
TEDCV030 วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
3 (3-0-6)
TEDCV031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
TEDCV032 การประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary
2 (1-3-3)
TEDCV033 ชลศาสตร์
Hydraulic
3 (2-3-5)
TEDCV034 อุทกวิทยา
Hydrology
3 (3-0-6)
TEDCV035 ไฟฟ้าเบื้องต้น
Basic of Electrical
2 (1-3-3)
TEDCV927 การบริหารทรัพยากรอาคาร
Building Facility Management
3 (3-0-6)
TEDCV928 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
3 (3-0-6)
TEDCV929 ธรณีวิทยา
Geology
3 (3-0-6)
- วิชาชีพครู 35
TEDCC827 จิตวิทยาสำหรับครูวิชาชีพ
Psychology for Vocational Teacher
3 (2-2-5)
TEDCC828 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
Vocational Curriculum Development
2 (1-2-3)
TEDCC829 ปรัชญาอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพ
Philosophy of Vocational Education and Education Quality Assurance
2 (1-2-3)
TEDCC830 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
3 (1-4-4)
TEDCC831 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technician Teaching
3 (1-6-4)
TEDCC832 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Research for Professional Learning Development
3 (2-2-5)
TEDCC833 นวัตกรรมและวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ
Innovation and Instructional Materials
3 (2-2-5)
TEDCC834 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Educational Measurement and Assessment
3 (2-2-5)
TEDCC835 การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
1 (0-3-1)
TEDCC836 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
TEDCC837 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี