ข้อมูลอาจารย์

อรทัย แก้วทิพย์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 ส.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : วิจัย วัดผลและสถิติศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ : ไทย

 • 28 เม.ย 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การศึกษามหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : การอุดมศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

 • 18 มี.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Community sanitation services
  สาขา : การพัฒนาชุมชน
  สถานที่ศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ