รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 25 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 109
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51
ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structures
3 (3-0-6)
ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-5)
ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
1 (0-3-1)
ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-6)
ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
4 (3-3-7)
ENGCV108 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
4 (3-3-7)
ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory
1 (0-3-1)
ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV303 การสำรวจเส้นทาง
Route Surveying
3 (2-3-5)
ENGCV401 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง
Highway Materials Testing
1 (0-3-1)
ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
Construction Cost Estimation and Analysis
3 (2-3-5)
ENGCV502 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
Construction Engineering and Management
3 (3-0-6)
ENGCV603 อุทกวิทยา
Hydrology
3 (3-0-6)
ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV801 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Workshop
3 (1-6-4)
ENGCV802 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGCV803 โครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
ENGCV701 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design
3 (3-0-6)
ENGCV702 การออกแบบอาคาร
Building Design
3 (2-3-5)
ENGCV703 ธรณีวิทยา
Geology
3 (3-0-6)
ENGCV704 การตรวจสอบงานก่อสร้าง
Inspection for Construction
3 (2-3-5)
ENGCV705 การเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับงานก่อสร้าง
Engineering Drawing for Construction
3 (2-3-5)
ENGCV706 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV707 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา
Computer Methods for Civil Engineers
3 (2-3-5)
ENGCV708 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
Computer Application in Civil Engineering
3 (2-3-5)
ENGCV709 หัวข้อพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
Special Topics in Civil Engineering
3 (1-6-4)
ENGCV710 หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์
Principles of Rock Mechanics and Tunneling
3 (3-0-6)
ENGCV711 วิศวกรรมอุโมงค์
Tunnel Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV712 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
Water Resource Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV713 การออกแบบสะพาน
Bridge Design
3 (3-0-6)
ENGCV714 วิศวกรรมระบบราง
Railway Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV715 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetry
3 (2-3-5)
ENGCV804 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมโยธา
Co-operative Education Civil Engineering
6 (0-40-0)
ENGCV805 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Practice
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 24
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA108 สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 25
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์
Engineering Mechanics Statics
3 (3-0-6)
ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Strength of Materials 1
3 (3-0-6)
ENGCV102 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
Strength of Materials 2
2 (2-0-4)
ENGCV301 การสำรวจ
Surveying
3 (3-0-6)
ENGCV302 ปฏิบัติการสำรวจ
Surveying Practice
1 (0-3-1)
ENGCV601 ชลศาสตร์
Hydraulics
3 (3-0-6)
ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
1 (0-3-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม