รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม / Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Industrial Design

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16
BAACC401 หลักการเขียนแบบ
Principle of Drafting
2 (1-3-3)
BAACC402 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
Research Methodology in Design
2 (2-0-4)
BAAID101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
History of Art and Design
2 (2-0-4)
BFACC401 ศิลปะประจำชาติ
Traditional Thai Art
2 (1-3-3)
BFACC402 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
BFACC403 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
BFACC404 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition
2 (1-3-3)
BFACC405 ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66
BAAID102 มโนทัศน์การออกแบบ
Concept of Design
2 (1-3-3)
BAAID103 พื้นฐานการออกแบบ
Foundation of Design
2 (1-3-3)
BAAID104 เขียนแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
Introduction to Product Drafting
2 (1-3-3)
BAAID105 วัสดุผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Product Materials
3 (3-0-6)
BAAID106 ปฏิบัติการงานไม้และโลหะ
Wood and Metal Workshop
3 (0-6-3)
BAAID107 วาดภาพสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
Creative Drawing for Design
2 (0-6-2)
BAAID108 การยศาสตร์
Ergonomics
2 (2-0-4)
BAAID109 ปฏิบัติงานวัสดุสังเคราะห์
Synthetic Material Workshop
3 (0-6-3)
BAAID110 ประมาณราคา
Cost Estimation
2 (2-0-4)
BAAID111 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Product Drafting
3 (1-4-4)
BAAID112 ออกแบบอุตสาหกรรมเบื้องต้น
Introduction to Industrial Design
3 (0-6-3)
BAAID113 การบริหารจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
2 (2-0-4)
BAAID114 การทำหุ่นจำลอง
Model Making
2 (1-3-3)
BAAID115 การศึกษาดูงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม
Technical Visit on Industrial Design
2 (0-6-0)
BAAID116 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม
Computer for Industrial Design
3 (0-6-3)
BAAID117 ออกแบบตกแต่งภายใน
Interior Design
3 (0-6-3)
BAAID118 ธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Business
2 (2-0-4)
BAAID119 การออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition Design
3 (0-6-3)
BAAID120 สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม
Seminar for Industrial Design
2 (0-4-2)
BAAID121 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
Creative Industrial for Design
2 (2-0-4)
BAAID122 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบอุตสาหกรรม
Job Internship in Industrial Design
3 (0-40-0)
BAAID123 การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Pre-Thesis
3 (3-0-6)
BAAID124 ศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Thesis
6 (0-18-6)
BAAID125 คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม
Computer Presentation for Industrial Design
3 (0-6-3)
BAAID126 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะ
Wood and Metal Furniture Design
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
BAAID127 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทอุปโภคบริโภค
Consumer Industrial Product Design
3 (0-6-3)
BAAID128 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ
Public and Services Industrial Product Design
3 (0-6-3)
BAAID129 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Innovative Industrial Product Design
3 (0-6-3)
BAAID130 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
Industrial Product Design for Small Business
3 (0-6-3)
BAAID131 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
Loose Furniture Design
3 (0-6-3)
BAAID132 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งภายในอาคาร
Build-in Furniture Design
3 (0-6-3)
BAAID133 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ระบบอุตสาหกรรม
Industrial Furniture Design
3 (0-6-3)
BAAID134 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Eco-Friendly Furniture Design
3 (0-6-3)
BAAID135 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมงานไม้
Industrial Wood Craft Design
3 (0-6-3)
BAAID136 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเส้นใย
Industrial Fiber Craft Design
3 (0-6-3)
BAAID137 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Contemporary Craft Design
3 (0-6-3)
BAAID138 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมงานกระดาษ
Industrial Paper Craft Design
3 (0-6-3)
BAAID139 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมงานไม้
Wood Industrial Product Design
2 (1-3-3)
BAAID140 ออกแบบบรรจุภัณฑ์คงรูปและคืนรูป
Flexible and Rigid Packaging Design
2 (1-3-3)
BAAID141 หัตถอุตสาหกรรมและภูมิปัญญาล้านนา
Industrial Crafts and Lanna Wisdom
2 (1-3-3)
BAAID142 ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
Wood Sheet Furniture Workshop
2 (0-6-2)
BAAID143 ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งถาวร
Build-in Furniture Workshop
2 (0-6-2)
BAAID144 อุปกรณ์ช่วยงานผลิต
Jigs and Fixtures
2 (1-3-3)
BAAID145 ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Eco-Friendly Product Design
2 (0-6-2)
BAAID146 ออกแบบกราฟิกสร้างสรรค์
Creative Graphic Design
2 (0-6-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ