รายละเอียดหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต / Bachelor of Accountancy Program

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ-อัตลักษณ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43
BACAC110 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
Mathematics for Accountant
3 (3-0-6)
BACAC113 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
Law for Accounting Profession
3 (3-0-6)
BACAC122 การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี
Business Finance for Accountant
3 (3-0-6)
BACAC124 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
BACAC138 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
Preparing for Professional Experience
1 (0-2-1)
BACAC155 ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี
English for Accounting
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA209 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
BBABA238 การจัดการการผลิต
Production Management
3 (3-0-6)
BBABA251 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
Strategic Management for Competition
3 (2-2-5)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBABA739 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBAIS825 การจัดการระบบสารสนเทศ
Management Information System
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
BACAC123 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
3 (2-2-5)
BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
BACAC131 แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
Accounting Concepts and Financial Reporting
3 (3-0-6)
BACAC132 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3 (2-2-5)
BACAC134 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3 (3-0-6)
BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance
3 (2-2-5)
BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
BACAC141 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Reporting Analysis
3 (3-0-6)
BACAC146 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
3 (2-2-5)
BACAC159 การภาษีอากร 2
Taxation 2
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
BACAC137 การฝึกงานทางวิชาชีพ
Job Internship
3 (0-40-0)
Prerequisite : BACAC138 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ 1 (0-2-1)
BACAC139 สหกิจศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
Co-operative Education in Professional Accounting
6 (0-40-0)
BACAC142 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3 (3-0-6)
BACAC143 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management
3 (3-0-6)
BACAC147 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
Computer Applications in Auditing
3 (2-2-5)
BACAC148 ปัญหาพิเศษในการสอบบัญชี
Special Problem in Auditing
3 (3-0-6)
BACAC149 การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC159 การภาษีอากร 2 3 (2-2-5)
BACAC152 การเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพบัญชี
Accounting Profession Entrepreneuship
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC153 การบัญชีภาครัฐ
Public Sector Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC154 การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
Accounting for Non-Publicly Accountable Entities
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5)
BACAC158 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System and Design
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC134 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพ-อัตลักษณ์ 12
BACAC125 ทักษะทางวิชาชีพและเทคโนโลยี
Professional skill and Technology
3 (2-2-5)
BACAC151 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
Business Research and Statistics
3 (2-2-5)
BACAC156 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี
Software Package and Technology for Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC134 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6)
BACAC157 สัมมนาการบัญชีเชิงบูรณาการ
Integrated in Accounting Seminar
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC132 การบัญชีบริหาร 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
BACAC111 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BACAC133 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Accounting for Management
3 (2-2-5)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี นามสกุลเดิม (คงสกุล)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี