รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด / Diploma in Marketing

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPCC401 การบัญชีเบื้องต้น
Basic Accounting
3 (2-2-5)
DIPCC402 การขายเบื้องต้น
Basic Selling
3 (2-2-5)
DIPCC403 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Business and Entrepreneurship
3 (2-2-5)
DIPCC404 การจำหน่ายสินค้าและบริการ
Goods and Services Distribution
3 (2-2-5)
DIPCC405 การหาข้อมูลทางการตลาด
Marketing Information Searching
3 (2-2-5)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPMK501 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPMK502 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPMK503 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPMK504 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPMK505 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC202 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3 (2-2-5)
DIPCC203 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-6)
DIPCC204 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
DIPCC207 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการตลาด
Information Technology in Marketing
3 (2-2-5)
DIPCC211 เทคนิคการนำเสนองานการตลาด
Presentation Technique in Marketing
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPMK201 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3 (3-0-6)
DIPMK202 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
3 (3-0-6)
DIPMK203 ช่องทางการจำหน่ายและการกระจายสินค้า
Channels and Distributions
3 (3-0-6)
DIPMK204 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3 (2-2-5)
DIPMK205 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
3 (2-2-5)
DIPMK206 การวิจัยการตลาด
Marketing Research
3 (2-2-5)
DIPMK207 แผนการตลาด
Marketing Plan
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPMK311 การจัดการร้านค้าสมัยใหม่
Modern Trade Management
3 (2-2-5)
DIPMK312 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (2-2-5)
DIPMK313 การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3 (2-2-5)
DIPMK314 การตลาดบริการ
Service Marketing
3 (3-0-6)
DIPMK315 การสร้างตราสินค้า
Brand Building
3 (3-0-6)
DIPMK316 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
Marketing for the Environment and Society
3 (3-0-6)
DIPMK321 การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Modern Trade Management
3 (2-2-5)
DIPMK322 ธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Business
3 (3-0-6)
DIPMK323 การค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน
Non-Stores Retailing
3 (2-2-5)
DIPMK324 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Marketing
3 (2-2-5)
DIPMK325 การจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
Purchasing and Inventory
3 (3-0-6)
DIPMK326 การจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก
Supply Chain Management in Retail Business
3 (3-0-6)
DIPMK327 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Customer Retention in Modern Trade Business
3 (3-0-6)
DIPMK331 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
3 (3-0-6)
DIPMK332 การตลาดการค้าชายแดน
Border Trade Marketing
3 (3-0-6)
DIPMK333 การค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEAN Economic Community Trade
3 (3-0-6)
DIPMK334 การจัดการการนำเข้าและการส่งออก
Import and Export Management
3 (2-2-5)
DIPMK335 กฎระเบียบและเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Regulations and Documents
3 (3-0-6)
DIPMK336 การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งระหว่างประเทศ
Logistics Management and International Transportations
3 (2-2-5)
DIPMK341 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจเกษตร
E-Marketing for Agricultural Business
3 (2-2-5)
DIPMK342 ศิลปะการขายสินค้าเกษตร
Arts of Agricultural Product Selling
3 (2-2-5)
DIPMK343 การจัดการการค้าปลีกสินค้าเกษตร
Agricultural Product Retail Management
3 (2-2-5)
DIPMK344 การตลาดเพื่อสินค้าเกษตรชุมชน
Community Product Marketing
3 (2-2-5)
DIPMK345 การบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร
Agricultural Product Packaging
3 (3-0-6)
DIPMK346 การจัดการขายเพื่อธุรกิจเกษตร
Agribusiness Sale Management
3 (3-0-6)
DIPMK347 การตลาดเกษตรแนวใหม่
Modern Agricultural Marketing
3 (3-0-6)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPMK280 การฝึกงานทางการตลาด
Marketing Internship
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPMK290 โครงงานทางการตลาด
Project in Marketing
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ