รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แผน ข) / Master of Science Program in Agricultural Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 21 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 12
- วิชาบังคับ 12
MSCGT001 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
Research Methodology in Agricultural Technology
3 (2-2-5)
MSCGT002 ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
Agricultural System and Technology
3 (3-0-6)
MSCGT003 การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
Agricultural Management and Quality System
2 (2-0-4)
MSCGT004 การบริหารทรัพยากรเพื่อธุรกิจเกษตร
Resource Management for Agri-business
2 (2-0-4)
MSCGT005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
Seminar in Agricultural Technology 1
1 (0-2-1)
MSCGT006 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
Seminar in Agricultural Technology 2
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาเลือก 21
- วิชาเลือกทั่วไป 21
MSCGT101 นิเวศวิทยาเกษตร
Agricultural Ecology
3 (3-0-6)
MSCGT102 เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
Seed Production Technology and Quality Control
3 (2-2-5)
MSCGT103 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีวภาพการเกษตร
Bio-agricultural Information Technology
3 (2-2-5)
MSCGT110 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
Integrated Pest Management
3 (2-2-5)
MSCGT111 เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว
Post-Harvest Technology
3 (2-2-5)
MSCGT112 เทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
Crop Production Technology under Environmental Changes
3 (2-2-5)
MSCGT113 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
Plant Biotechnology
3 (3-0-6)
MSCGT114 การจัดการของเสียและวัสดุพลอยจากระบบเกษตร
Waste and By-Product Management in Agricultural System
3 (2-2-5)
MSCGT203 การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์
Applied Animal Waste Management
3 (3-0-6)
MSCGT207 การจัดการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
Livestock Farm Business Management
3 (3-0-6)
MSCGT209 ชีวเคมีประยุกต์ทางโภชนศาสตร์สัตว์
Applied Biochemistry in Animal Nutrition
3 (3-0-6)
MSCGT210 โภชนศาสตร์สัตว์เชิงเปรียบเทียบ
Comparative Animal Nutrition
3 (3-0-6)
MSCGT211 เทคนิคการประเมินคุณค่าทางโภชนะอาหารสัตว์
Feed Evaluation Technique
3 (1-4-4)
MSCGT212 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
Animal Feed Production Technology
3 (1-4-4)
MSCGT213 วิทยาการต่อมไร้ท่อของสัตว์เลี้ยง
Endocrinology of Farm Animals
3 (3-0-6)
MSCGT214 สรีรวิทยาการให้น้ำนม
Physiology of Lactation
3 (3-0-6)
MSCGT215 เครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางสัตว์
Advanced Instruments and Equipment for Animal Research
3 (1-4-4)
MSCGT216 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Biotechnology for Animal Breeding
3 (2-2-5)
MSCGT217 เทคโนโลยีช่วยในระบบสืบพันธุ์เพื่อการผลิตสัตว์
Assisted Reproductive Technology for Animal Production
3 (1-4-4)
MSCGT218 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
Advanced Animal Breeding
3 (3-0-6)
MSCGT219 สถิติประยุกต์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Applied Statistics for Animal Breeding
3 (3-0-6)
MSCGT220 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
Biotechnology for Animal Production
3 (2-2-5)
MSCGT221 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
Advances in Monogastric Animal Nutrition
3 (3-0-6)
MSCGT222 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
Advances in Ruminant Animal Nutrition
3 (3-0-6)
MSCGT301 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขั้นสูง
Advanced Freshwater Aquaculture Technology
3 (3-0-6)
MSCGT302 การจัดการทรัพยากรประมง
Fisheries Resource Management
3 (3-0-6)
MSCGT303 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Nutrition
3 (2-2-5)
MSCGT304 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
Quality Control of Aquatic Animal Production
3 (3-0-6)
MSCGT305 วิศวกรรมประมง
Aquaculture Engineering
3 (3-0-6)
MSCGT306 โรคสัตว์น้ำขั้นสูง
Advanced Aquatic Animal Diseases
3 (2-2-5)
MSCGT307 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
Aquaculture Biotechnology
3 (3-0-6)
MSCGT308 พิษวิทยาในน้ำ
Aquatic Toxicology
3 (3-0-6)
MSCGT309 เทคโนโลยีสาหร่ายและพืชน้ำ
Algal and Aquatic Plants Technology
3 (2-3-5)
MSCGT401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
Advanced Food Processing Technology
3 (2-2-5)
MSCGT402 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
Advanced Meat Processing Technology
3 (2-2-5)
MSCGT403 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ขั้นสูง
Advanced Fruit and Vegetable Processing Technology
3 (2-2-5)
MSCGT404 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมขั้นสูง
Advanced Milk Processing and Milk Product Technology
3 (2-2-5)
MSCGT405 เทคโนโลยีการหมักและการกลั่นระดับอุตสาหกรรม
Industrial Fermentation and Distillation Technology
3 (2-2-5)
MSCGT406 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชขั้นสูง
Advanced Cereal Product Technology
3 (2-2-5)
MSCGT407 เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
Analytical Techniques and Instrumentation in Food Research
3 (2-2-5)
MSCGT408 ความปลอดภัยในอาหาร
Food Safety
3 (2-2-5)
MSCGT409 ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality System in Food Industry
3 (3-0-6)
MSCGT410 การบริหารจัดการโรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร
Food Plant Management in Food Industry
3 (3-0-6)
MSCGT411 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Products and Innovation Development
3 (2-2-5)
MSCGT412 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารขั้นสูง
Advanced Food Biotechnology
3 (2-2-5)
MSCGT413 อาหารเชิงหน้าที่
Functional Foods
3 (3-0-6)
MSCGT414 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
Development of Food Supplement and Health Food
3 (2-2-5)
MSCGT415 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร
Application of Enzymes in Food Industry
3 (2-3-5)
MSCGT416 นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มหมัก
Innovation of Fermented Food and Beverage
3 (2-3-5)
MSCGT501 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
Selected Topics in Agricultural Technology 1
1 (1-0-2)
MSCGT502 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
Selected Topics in Agricultural Technology 2
2 (2-0-4)
MSCGT503 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 3
Selected Topics in Agricultural Technology 3
3 (2-2-5)
(3) การค้นคว้าอิสระ 6
- การค้นคว้าอิสระ 6
MSCGT602 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 (0-18-6)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร

เขตพื้นที่: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร