รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (แผน ก1) / Master of Science Program in Plant Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) วิทยานิพนธ์ 36
- วิทยานิพนธ์ 36
MSCPT501 วิทยานิพนธ์
Thesis
36 (0-108-0)
(2) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)
MSCPT101 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์
Research Methods in Plant Science
4 (3-2-7)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์