รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 32 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 110
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45
ENGME108 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
3 (3-0-6)
ENGME109 การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
3 (3-0-6)
ENGME110 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
3 (3-0-6)
ENGME111 การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
ENGME112 การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
3 (3-0-6)
ENGME113 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical Engineering Design
3 (2-3-5)
ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Industrial Electrical in Mechanical Engineering
2 (1-3-3)
ENGME115 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGME116 การปฏิบัติงานของช่างเครื่องกลในโรงงาน
Millwright
2 (0-6-2)
ENGME117 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1
2 (0-6-2)
ENGME118 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory 2
2 (0-6-2)
ENGME119 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGME120 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGME121 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
Co-operative Education in Mechanical Engineering
6 (0-40-0)
ENGME131 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์
Robot Actuators and Sensors
3 (2-3-5)
ENGME165 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง
Power Plant Engineering
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGME122 เครื่องกำเนิดไอน้ำและกังหันแก๊ส
Boiler and Gas Turbines
3 (3-0-6)
ENGME123 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (3-0-6)
ENGME124 การออกแบบระบบสำหรับยานพาหนะ
Vehicle System Design
3 (3-0-6)
ENGME125 การออกแบบระบบอุณหภาพ
Thermal System Design
3 (2-3-5)
ENGME126 วิศวกรรมล้อเลื่อน
Railway Rolling Stock
3 (3-0-6)
ENGME127 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบขนส่งทางราง
Friction and Wear in Railway Transportation
3 (3-0-6)
ENGME128 แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
Alternative and Renewable Energy Resources
3 (3-0-6)
ENGME129 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม
Power Generation and Environmental
3 (3-0-6)
ENGME130 แมคคาทรอนิกส์
Mechatronics
3 (3-0-6)
ENGME132 การเผาไหม้
Combustion
3 (3-0-6)
ENGME133 กลศาสตร์ยานพาหนะ
Mechanics of Vehicles
3 (2-3-5)
ENGME134 ระบบระบายอากาศ
Ventilation Systems
3 (3-0-6)
ENGME135 ระบบดับเพลิง
Fire Protection Systems
3 (3-0-6)
ENGME136 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
Hydralics and Pneumatics
3 (2-3-5)
ENGME137 ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Practice
3 (0-6-3)
ENGME138 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม
Numerical Method for Engineering
3 (2-3-5)
ENGME139 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
Introduction to Finite Element Method
3 (2-3-5)
ENGME140 การคำนวณพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
Introduction to Computational Fluid Dynamics
3 (2-3-5)
ENGME141 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต
Computer-Aided Manufacturing Application
3 (2-3-5)
ENGME142 วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น
Introduction to Railway Transportation Systems
3 (2-3-5)
ENGME143 เทคโนโลยีการบํารุงรักษาล้อเลื่อน
Rolling Stock Maintenance Technology
3 (2-3-5)
ENGME144 งานโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือเฉพาะระบบขนส่งทางราง
Infrastructure and Equipment in Railway Transportation System
3 (2-3-5)
ENGME145 หัวข้อพิเศษด้านการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง
Specials topic in Railway Transportation Systems Maintenance
3 (2-3-5)
ENGME146 ระบบนำความร้อนทิ้งกลับคืน
Waste Heat Recovery Systems
3 (3-0-6)
ENGME147 เศรษฐศาสตร์สำหรับระบบพลังงาน
Economy for Energy System
3 (3-0-6)
ENGME148 การตรวจวัดและเครื่องตรวจวัดสำหรับการจัดการพลังงาน
Measurement and Instruments for Energy Management
3 (2-3-5)
ENGME149 อุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม
Thermal Equipment in Engineering
3 (3-0-6)
ENGME150 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
3 (3-0-6)
ENGME151 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็คทรอนิคส์
Circuit Theory and Electronics Circuit
3 (2-3-5)
ENGME152 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
ENGME153 ระบบควบคุมดิจิทัล
Digital Control
3 (3-0-6)
ENGME154 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotics
3 (3-0-6)
ENGME155 เทคโนโลยียานยนต์
Automotive Technology
3 (3-0-6)
ENGME156 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์
Basic Electronic for Vehicles
3 (2-3-5)
ENGME157 ตัวรับรู้และการวัดทางวิศวกรรมยานยนต์
Sensor and Measurements for Automotive
3 (2-3-5)
ENGME158 สมองกลฝังตัวสำหรับยานยนต์
Embedded Control System for Vehicles
3 (2-3-5)
ENGME159 พลศาสตร์ยานพาหนะและการควบคุม
Vehicle Dynamics and Control
3 (3-0-6)
ENGME160 ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด
Hybrid and Electric Vehicles
3 (3-0-6)
ENGME161 อากาศพลศาสตร์สำหรับยานยนต์
Aerodynamic for Automotive
3 (3-0-6)
ENGME162 เทคนิคการวัดทางแสงในกลศาสตร์ของไหลและการเผาไหม้
Optical Measurement Techniques in Fluid Mechanics and Combustion
3 (2-3-5)
ENGME163 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
3 (3-0-6)
ENGME164 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
3 (2-3-5)
ENGME166 การทำความเย็น
Refrigeration
3 (3-0-6)
ENGME167 การปรับอากาศ
Air Conditioning
3 (3-0-6)
ENGME168 วิศวกรรมการอบแห้ง
Drying Engineering
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 32
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGIE102 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
ENGME101 สถิตยศาสตร์
Statics
3 (3-0-6)
ENGME102 พลศาสตร์
Dynamics
3 (3-0-6)
ENGME103 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
ENGME104 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGME101 สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6)
ENGME106 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Mechanical Engineering Training
2 (0-6-2)
ENGME107 สถิติและการออกแบบการทดลอง
Statistics and Design of Experiment
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล