รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / Bachelor of Business Administration in Business Administration

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
BACAC111 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBACC101 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBACC107 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
BBACC110 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Decision Making in Business
3 (3-0-6)
BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39
BBABA203 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
Personality Development and Social Etiquette
3 (2-2-5)
BBABA204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
3 (3-0-6)
BBABA205 การสร้างคุณค่าร่วมกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสังคม
Creating Shared Value
3 (2-2-5)
BBABA206 วิจัยธุรกิจ
Business Research
3 (2-2-5)
BBABA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (2-2-5)
BBABA208 พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
3 (3-0-6)
BBABA209 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
BBABA210 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร
Organizational Conflict Management
3 (3-0-6)
BBABA211 การบริหารโครงการ
Project Management
3 (2-2-5)
BBABA212 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (2-2-5)
BBABA213 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
3 (2-2-5)
BBABA214 สัมมนาทางการจัดการ
Seminar in Management
3 (2-2-5)
BBABA217 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Techniques
3 (3-0-6)
BBABA218 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology Management
3 (3-0-6)
BBABA225 ธุรกิจเพื่อสังคม
Social Enterprise
3 (2-2-5)
BBABA301 ธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น
Introduction to Retail Business
3 (3-0-6)
BBABA302 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Management
3 (3-0-6)
BBABA303 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออาชีพด้านค้าปลีก
Personality Development for Retail Careers
3 (2-2-5)
BBABA304 พฤติกรรมผู้ซื้อสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Shopper Behavior for Retail Business
3 (2-2-5)
BBABA305 การจัดการบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
Merchandising Management and Price
3 (3-0-6)
BBABA306 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Distribution Channel Management
3 (3-0-6)
BBABA307 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Information Technology for Retail Business
3 (2-2-5)
BBABA308 การตลาดสื่อสาร
Marketing Communication
3 (3-0-6)
BBABA309 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
Competitive Marketing Strategies
3 (3-0-6)
BBABA310 การวางแผนธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Planning
3 (2-2-5)
BBABA311 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Seminar in Modern Retail Business Management
3 (2-2-5)
BBABA312 การวิจัยธุรกิจค้าปลีกเชิงปฏิบัติ
Retail Business Research Practice
3 (2-2-5)
BBABA401 การค้าในภูมิภาคอาเซียน
ASEAN Trade
3 (3-0-6)
BBABA402 การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
3 (3-0-6)
BBABA403 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
Green Transport Safety and Environment
3 (3-0-6)
BBABA404 การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ
Reverse Logistics Management
3 (3-0-6)
BBABA405 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
Inventory and Warehouse Management
3 (2-2-5)
BBABA406 การจัดการความสูญเปล่าในระบบโลจิสติกส์
Lean Logistics
3 (3-0-6)
BBABA407 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
Information System for Logistics
3 (2-2-5)
BBABA408 การบริหารการจัดซื้อ
Purchasing Management
3 (2-2-5)
BBABA409 สัมมนาทางโลจิสติกส์
Seminar in Logistics Management
3 (2-2-5)
BBABA501 การสื่อสารทางธุรกิจ
Business Communications
3 (3-0-6)
BBABA502 การจัดการพื้นที่สำนักงาน
Office Layout Management
3 (2-2-5)
BBABA503 การบริหารเวลา
Time Management
3 (3-0-6)
BBABA504 เทคนิคเลขานุการยุคใหม่
Modern Secretarial Techniques
3 (2-2-5)
BBABA505 การจัดการสำนักงานสีเขียว
Green Office Management
3 (3-0-6)
BBABA506 เครื่องใช้สำนักงานและการจัดเก็บเอกสาร
Office Machines and Filing
3 (2-2-5)
BBABA507 สัมมนาทางการจัดการสำนักงาน
Seminar in Office Management
3 (2-2-5)
BBABA508 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3 (2-2-5)
BBABA602 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3 (3-0-6)
BBABA603 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
Product and Brand Management
3 (2-2-5)
BBABA604 กลยุทธ์ราคา
Pricing Strategies
3 (3-0-6)
BBABA605 ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด
Distribution Channels in Marketing
3 (3-0-6)
BBABA606 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3 (2-2-5)
BBABA607 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategies
3 (3-0-6)
BBABA608 การวางแผนการตลาด
Marketing Planning
3 (2-2-5)
BBABA609 การวิจัยการตลาด
Marketing Research
3 (2-2-5)
BBABA610 การจัดการการตลาด
Marketing Management
3 (3-0-6)
BBABA611 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
3 (2-2-5)
BBABA612 การจำลองทางธุรกิจ
Business Simulation
3 (2-2-5)
BBABA613 สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
3 (2-2-5)
BBABA701 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
Business English Usage 1
3 (3-0-6)
BBABA702 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
Business English Usage 2
3 (3-0-6)
BBABA703 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Basic English for Business Oral Communication
3 (2-2-5)
BBABA704 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
English for Business Presentation
3 (2-2-5)
BBABA705 การเขียนเชิงธุรกิจ 1
Business Writing 1
3 (2-2-5)
BBABA706 การเขียนเชิงธุรกิจ 2
Business Writing 2
3 (2-2-5)
BBABA707 การเขียนเชิงธุรกิจ 3
Business Writing 3
3 (2-2-5)
BBABA708 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English Reading
3 (3-0-6)
BBABA709 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business English Translation
3 (2-2-5)
BBABA710 วัฒนธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Cultures and Etiquettes
3 (3-0-6)
BBABA711 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
3 (3-0-6)
BBABA712 สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Seminar in Business English
3 (2-2-5)
BBABA734 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
English for Job Application
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30
BBABA215 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 (0-40-0)
BBABA216 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการจัดการ
Managerial Decision Making and Problem Solving
3 (2-2-5)
BBABA219 ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
Leadership and Team Building
3 (2-2-5)
BBABA221 การเพิ่มผลผลิต
Productivity
3 (3-0-6)
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Management
3 (2-2-5)
BBABA223 การวิเคราะห์การลงทุนและการเขียนข้อเสนอสินเชื่อ
The Analysis of Investment and Writing the Loan Proposal
3 (2-2-5)
BBABA224 การวางแผนเงินทุนและกำกับดูแลการลงทุน
Capital Planning and Investment Control
3 (2-2-5)
BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร