รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ) / Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering and Automatic Control Systems

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 50 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE101 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-6)
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (2-3-5)
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA111 แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
Applied Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Physics for Engineers
4 (3-3-7)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 50
ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (2-3-5)
ENGEL102 เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Electronics Engineering and Automation Control Systems Preproject
1 (0-3-1)
ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Electronics Engineering and Automation Control Systems Project
3 (1-6-4)
ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Co-operative Education in Electronics Engineering and Automation Control Systems
6 (0-40-0)
ENGEL106 วงจรดิจิทัล
Digital Circuits
3 (2-3-5)
ENGEL116 หัวข้อเลือกในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Selected Topics in Electronics Engineering
3 (2-3-5)
ENGEL128 ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
On The Job Training
3 (0-40-0)
ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในระบบอัตโนมัติ
Programmable Logic Controller in Automation Systems
3 (2-3-5)
ENGEL204 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์
Industrial Robotics and Machine Vision
3 (2-3-5)
ENGEL205 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensor and Transducers Technology
3 (2-3-5)
ENGEL206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 1
Electronics Engineering and Automation Control Systems Laboratory 1
1 (0-3-1)
ENGEL208 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์
Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM)
3 (2-3-5)
ENGEL210 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
ENGEL219 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
ENGEL220 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์
Applied Pneumatics and Hydraulics
3 (2-3-5)
ENGEL221 การควบคุมกระบวนการโดยเครื่องควบคุมแบบกระจายส่วน
Process Control with Distribution Control System (DCS)
3 (2-3-5)
ENGEL222 การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Process Control in Factory Automation
3 (2-3-5)
ENGEL230 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานควบคุม
Using Package Software in Process Control
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (2-3-5)
ENGEL201 นิวเเมติกส์ประยุกต์
Applied Pneumatics
3 (2-3-5)
ENGEL203 การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร
Human Machine Interface
3 (2-3-5)
ENGEL207 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2
Electronics Engineering and Automation Control Systems Laboratory 2
1 (0-3-1)
ENGEL209 การวางแผนการผลิตและการควบคุม
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
ENGEL211 ไฮดรอลิกส์ประยุกต์
Applied Hydraulics
3 (2-3-5)
ENGEL212 การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ
Computer Integrated Manufacturing Automation Systems
3 (2-3-5)
ENGEL214 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
Mobile Application Development
3 (2-3-5)
ENGEL215 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Power Electronics and Electric Drives
3 (2-3-5)
ENGEL216 การประมวลผลภาพและการประยุกต์ใช้งาน
Image Processing and Applications
3 (2-3-5)
ENGEL217 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
Machine Tools Practice
1 (0-3-1)
ENGEL218 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์สมัยใหม่
Modern Mechatronics Technology
3 (2-3-5)
ENGEL223 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
Basic Industrial Robot
3 (2-3-5)
ENGEL224 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Industrial Robot Applications in Industrial Automation Processes
3 (2-3-5)
ENGEL225 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Robot Structural Design
3 (2-3-5)
ENGEL226 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Electronic Circuit Design for Mobile Robotics Engineering
3 (2-3-5)
ENGEL227 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Artificial Intelligence (AI) for Mobile Robots
3 (2-3-5)
ENGEL228 ระบบการจัดการกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่
Modern Industrial Process Management System
3 (2-3-5)
ENGEL229 การควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยระบบสกาดา
Control Manufacturing Automation for SCADA Systems
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า