รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / Bachelor of Science Program in Information Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15
BSCCC102 หลักฟิสิกส์
Principle of Physics
3 (2-3-5)
BSCCC201 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
BSCCC203 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
BSCCC207 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science
3 (3-0-6)
BSCCT101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamentals of Information Technology
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52
BSCCT201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3 (2-2-5)
BSCCT202 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
3 (2-2-5)
BSCCT203 ระบบฐานข้อมูล
Database System
3 (2-2-5)
BSCCT301 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Information System Security
3 (3-0-6)
BSCCT302 จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ
Ethics and Information Law
3 (3-0-6)
BSCCT303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (2-2-5)
BSCCT304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (2-2-5)
BSCCT401 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
Computer Platform Technology
3 (2-2-5)
BSCCT501 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Fundamentals of Programming
3 (2-2-5)
BSCCT502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
BSCCT601 เว็บเทคโนโลยี
Web Technology
3 (2-2-5)
BSCCT603 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network System
3 (2-2-5)
BSCCT604 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Administration
3 (2-2-5)
BSCCT901 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cooperative Education in Information Technology
6 (0-40-0)
BSCCT902 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Seminar
1 (0-3-1)
BSCCT903 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Research Methodology
3 (2-2-5)
BSCCT904 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
3 (0-6-0)
BSCCT906 ฝึกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Job Internship in Information Technology
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 27
BSCCT102 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
Software Packages
3 (2-2-5)
BSCCT103 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Project Management in Information Technology
3 (3-0-6)
BSCCT204 การประมวลผลภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
3 (2-2-5)
BSCCT205 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System
3 (2-2-5)
BSCCT206 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
BSCCT207 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
Business Information Systems
3 (2-2-5)
BSCCT208 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3 (2-2-5)
BSCCT209 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Data Warehouse and Data Mining
3 (2-2-5)
BSCCT210 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3 (2-2-5)
BSCCT211 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Information System
3 (2-2-5)
BSCCT305 การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
3 (2-2-5)
BSCCT402 เทคโนโลยีระบบฝังตัว
Embedded System Technology
3 (2-2-5)
BSCCT503 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
Data Structure and Algorithm
3 (2-2-5)
BSCCT504 การโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Devices Programming
3 (2-2-5)
BSCCT505 โปรแกรมภาษาทางเลือก
Selected Programming Language
3 (2-2-5)
BSCCT602 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี
Integrative Programming and Web Technology
3 (2-2-5)
BSCCT605 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (2-2-5)
BSCCT606 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
Web Services Technology
3 (2-2-5)
BSCCT905 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topic in Information Technology
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร