รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 17 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 29 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 105
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGEV104 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
Introduction to Environmental Science and Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV202 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Processes
3 (2-3-5)
ENGEV203 วิศวกรรมการประปา
Water Supply Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV204 วิศวกรรมน้ำเสีย
Wastewater Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV205 การออกแบบงานประปา
Water Works Design
3 (2-3-5)
ENGEV206 การออกแบบวิศวกรรมน้ำเสีย
Wastewater Engineering Design
3 (2-3-5)
ENGEV303 การควบคุมและออกแบบมลพิษอากาศและเสียง
Air Pollution and Noise Control and Design
3 (3-0-6)
ENGEV401 การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
3 (3-0-6)
ENGEV402 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Environmental Systems and Management
3 (3-0-6)
ENGEV403 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
ENGEV407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3 (3-0-6)
ENGEV409 การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
3 (3-0-6)
ENGEV501 การฝึกงานในโรงงาน
Workshop Practices
1 (0-3-1)
ENGEV502 สุขาภิบาลอาคาร
Building Sanitation
3 (2-3-5)
ENGEV504 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGEV505 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Project
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGEV101 หลักพื้นฐานวิศวกรรม
Principles of Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV207 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสียสมัยใหม่
New Technology for Water and Wastewater Treatment
3 (3-0-6)
ENGEV208 การออกแบบระบบระบายน้ำ
Design of Sewerage
3 (3-0-6)
ENGEV404 การจัดการคุณภาพน้ำ
Water Quality Management
3 (3-0-6)
ENGEV405 การควบคุมน้ำเสียทางอุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution Control
3 (3-0-6)
ENGEV406 วิศวกรรมนิเวศวิทยา
Ecological Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV410 การป้องกันมลพิษ
Pollution Prevention
3 (3-0-6)
ENGEV503 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Computer Aided for Environmental Engineering
3 (2-3-5)
ENGEV506 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Practice
3 (0-40-0)
ENGEV507 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Co-operative Education in Environmental Engineering
6 (0-40-0)
ENGEV509 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (2-3-5)
ENGEV510 กฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Environmental, Occupational Health and Safety Laws and Standards
3 (3-0-6)
ENGEV511 สัมมนาแบบบูรณาการ
Integration Seminar
1 (0-3-1)
ENGEV512 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่น่ารู้
Environmental Technology Simplified
2 (2-0-3)
ENGEV513 พื้นฐานวิศวกรรมโยธาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Introduction to Civil Engineering for Environmental Engineer
3 (3-0-6)
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 17
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA111 แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
Applied Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Physics for Engineers
4 (3-3-7)
FUNSC203 เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamentals of Chemistry for Engineers
4 (3-3-7)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 29
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGCV301 การสำรวจ
Surveying
3 (3-0-6)
ENGCV601 ชลศาสตร์
Hydraulics
3 (3-0-6)
ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEV102 เคมีสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Chemistry for Environmental Engineers
3 (2-3-5)
ENGEV103 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Biology for Environmental Engineers
3 (2-3-5)
ENGEV106 ปฏิบัติการสำรวจสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Surveying Practice for Environmental Engineers
1 (0-3-1)
ENGEV201 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม