ข้อมูลอาจารย์

รุ่งนภา เขียววิจิตร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 31 ส.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
  สถานที่ศึกษา : Wageningen University
  ประเทศ : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 • 6 ก.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Science
  กลุ่มสาขา : Environmental science
  สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  สถานที่ศึกษา : Van Hall Instituut
  ประเทศ : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 • 18 ก.พ. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Natural environments and wildlife
  สาขา : การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  สถานที่ศึกษา : Wageningen University
  ประเทศ : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ