รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 26 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 109
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47
ENGCV603 อุทกวิทยา
Hydrology
3 (3-0-6)
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGEV103 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Biology for Environmental Engineers
3 (2-3-5)
ENGEV202 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Processes
3 (2-3-5)
Prerequisite : FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1 (0-3-1)
ENGEV203 วิศวกรรมการประปา
Water Supply Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV204 วิศวกรรมน้ำเสีย
Wastewater Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV205 การออกแบบงานประปา
Water Works Design
3 (2-3-5)
ENGEV206 การออกแบบวิศวกรรมน้ำเสีย
Wastewater Engineering Design
3 (2-3-5)
ENGEV301 การควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control
3 (3-0-6)
ENGEV401 การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
3 (3-0-6)
ENGEV402 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Environmental Systems and Management
3 (3-0-6)
ENGEV408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV409 การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
3 (3-0-6)
ENGEV501 การฝึกงานในโรงงาน
Workshop Practices
1 (0-3-1)
ENGEV502 สุขาภิบาลอาคาร
Building Sanitation
3 (2-3-5)
ENGEV504 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGEV505 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Project
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
ENGEV101 หลักพื้นฐานวิศวกรรม
Principles of Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV104 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
Introduction to Environmental Science and Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV207 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสียสมัยใหม่
New Technology for Water and Wastewater Treatment
3 (3-0-6)
ENGEV208 การออกแบบระบบระบายน้ำ
Design of Sewerage
3 (3-0-6)
ENGEV302 การควบคุมเสียงและระบบสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
3 (3-0-6)
ENGEV403 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
ENGEV404 การจัดการคุณภาพน้ำ
Water Quality Management
3 (3-0-6)
ENGEV405 การควบคุมน้ำเสียทางอุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution Control
3 (3-0-6)
ENGEV406 วิศวกรรมนิเวศวิทยา
Ecological Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3 (3-0-6)
ENGEV410 การป้องกันมลพิษ
Pollution Prevention
3 (3-0-6)
ENGEV503 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Computer Aided for Environmental Engineering
3 (2-3-5)
ENGEV506 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Practice
3 (0-40-0)
ENGEV507 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Co-operative Education in Environmental Engineering
6 (0-40-0)
ENGEV508 เขียนแบบสุขาภิบาล
Sanitary Drawing
3 (3-0-6)
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 26
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGCV601 ชลศาสตร์
Hydraulics
3 (3-0-6)
ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEV102 เคมีสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Chemistry for Environmental Engineers
3 (2-3-5)
ENGEV105 การสำรวจสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Surveying for Environmental Engineers
3 (3-0-6)
ENGEV106 ปฏิบัติการสำรวจสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Surveying Practice for Environmental Engineers
1 (0-3-1)
ENGEV201 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations
3 (2-3-5)
Prerequisite : FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1 (0-3-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม