รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล / Bachelor of Arts Program in English for International Communication

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต
- วิชาโท 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
13031115 สัทศาสตร์และสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Phonetics and Phonology
3 (3-0-6)
13031116 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
English Structure
3 (3-0-6)
13031117 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
English Vocabulary
3 (3-0-6)
13031120 การฟัง-การพูด
Listening and Speaking
3 (2-2-5)
13031140 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารสากล
English and Culture for International Communication
3 (2-2-5)
13031224 การอ่านเพื่อเก็บข้อมูล
Reading for Information
3 (3-0-6)
13031227 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Critical and Analytical Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031224 การอ่านเพื่อเก็บข้อมูล 3 (3-0-6)
13031228 การเขียนเบื้องต้น
Introduction to Writing
3 (3-0-6)
13031232 การแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031116 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
13031330 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031228 การเขียนเบื้องต้น 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31
13031019 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Contrastive Analysis of English and Thai
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031115 สัทศาสตร์และสารศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031116 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
13031021 การพูดในที่ชุมชน
Public Speaking
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031120 การฟัง-การพูด 3 (2-2-5)
13031022 การนำเสนอเชิงวิชาการ
Academic Presentation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031120 การฟัง-การพูด 3 (2-2-5)
13031023 การสัมมนาภาษาอังกฤษ
Seminar in English
3 (1-4-4)
13031029 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031228 การเขียนเบื้องต้น 3 (3-0-6)
13031036 การแปลงานเขียนทางวิชาการ
Academic Writing Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031037 การแปลเชิงธุรกิจ
Business Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031041 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
English Communication for Information Technology
3 (2-2-5)
13031218 ภาษาศาสตร์สังคม
Sociolinguistics
3 (3-0-6)
13031431 การศึกษาอิสระ
Independent Studies
3 (1-4-4)
Prerequisite : 13031330 การเขียนเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
Pre Co-operative Education and Job Internship
1 (0-2-1)
- วิชาโท 15
12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming 1
3 (2-2-5)
12031201 ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12031306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031201 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
12032209 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3 (3-0-6)
12032305 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
3 (2-2-5)
12033101 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
Computer Graphics Design
3 (3-0-6)
12033203 การสร้างสื่อผสม
Multimedia Authoring
3 (2-2-5)
12034103 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
Computer Application in Office
3 (2-2-5)
12034306 การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management
3 (2-2-5)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6
13031450 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6 (0-40-0)
Prerequisite : 13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 1 (0-2-1)
13031451 การฝึกงาน
Job Internship
6 (0-40-0)
Prerequisite : 13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 12
13031025 การอ่านเพื่อความบันเทิง
Reading for Pleasure
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031224 การอ่านเพื่อเก็บข้อมูล 3 (3-0-6)
13031026 วรรณกรรมร่วมสมัย
Contemporary Literary Work
3 (2-2-5)
13031033 การแปลข่าว
News Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031034 การแปลบันเทิงคดี
Fiction Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031035 การแปลบทบรรยายภาพยนตร์
English Movie Subtitle Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031038 การแปลแบบล่าม
Simultaneous Interpretation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031039 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
English for Recreation
3 (1-4-4)
13031042 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
English for Mass Communication
3 (2-2-5)
13031043 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร
English for Office Communication
3 (2-2-5)
13031044 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
English for Tourism Industry
3 (2-2-5)
13031045 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Hotel
3 (2-2-5)
13031046 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
3 (2-2-5)
13031047 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
3 (2-2-5)
13031448 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Teaching English for International Communication
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์