ข้อมูลอาจารย์

วัลจิลีน จันทรวิโรจน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 7 มิ.ย. 2534
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ