ข้อมูลอาจารย์

ดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2538
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : Victoria University Of Wellington
  ประเทศ : นิวซีแลนด์

 • 2535
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ : ไทย

 • 2525
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ