ข้อมูลอาจารย์

พิศมัย สุภัทรานนท์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 8 พ.ค. 2524
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : การศึกษาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

 • 11 ม.ค. 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ : ไทย

 • 9 ธ.ค. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Education
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : The University of Western Australia
  ประเทศ : สาธารณรัฐออสเตรีย

 • 25 พ.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ