รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร / Master of Science Program in Agricultural Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 11 หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่วม 11 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 11
- วิชาบังคับร่วม 11
24070501 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
Research Methodology in Agricultural Technology
4 (3-2-7)
24070502 ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
Agricultural System and Technology
3 (3-0-6)
24070503 การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
Agricultural Management and Quality System
2 (2-0-4)
24079504 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
Seminar in Agricultural Technology 1
1 (0-2-1)
24079505 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
Seminar in Agricultural Technology 2
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาเลือก 15
- วิชาเลือกทั่วไป 15
24071501 นิเวศวิทยาเกษตร
Agricultural Ecology
3 (3-0-6)
24071502 การผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
Seed Production and Quality Control
3 (3-0-6)
24071503 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีวภาพ
Biological Information Technology
3 (2-2-5)
24071504 การจัดการอินทรียวัตถุในดิน
Soil Organic Matter Management
3 (3-0-6)
24071505 การพัฒนาพันธุ์และผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรม
Crop Improvement and Production for Industrial Uses
3 (3-0-6)
24071506 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding Techniques
3 (2-2-5)
24072501 นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร
Ecology of Agricultural Pest
3 (3-0-6)
24072502 การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
Pesticide Application Safety
3 (2-2-5)
24072503 โรควิทยาของแมลง
Insect Pathology
3 (2-2-5)
24072504 การจัดการศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยว
Post Harvest Pest Management
3 (2-2-5)
24072505 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร
Development of Natural Products for Agriculture
3 (2-2-5)
24072506 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
Integrated Pest Management
3 (2-2-5)
24072507 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insect Pests
3 (2-2-5)
24072508 การป้องกันกำจัดโรคพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Plant Diseases
3 (2-2-5)
24072509 เทคนิควิธีวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช
Research Methodology in Pest Management
3 (1-4-4)
24073501 สันติศึกษาเพื่อการผลิตสัตว์
Peace Studies for Animal Production
3 (3-0-6)
24073502 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์
Communication and Information Technology for Animal Production
3 (1-4-4)
24073504 การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์
Applied Animal Waste Management
3 (3-0-6)
24073505 การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชน
Animal Feed Production in Community
3 (1-4-4)
24073506 สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์
Local Herbs for Animal Production
3 (1-4-4)
24074501 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นสูง
Advanced Aquaculture
3 (3-0-6)
24074502 การจัดการทรัพยากรประมง
Fisheries Resource Management
3 (3-0-6)
24074503 การวางแผนโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Project Planning in Aquaculture
3 (3-0-6)
24074504 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Nutrition
3 (2-2-5)
24074505 น้ำและกำลังการผลิตทางชีวภาพในบ่อปลา
Water and Biological Productivity in Fish Ponds
3 (2-2-5)
24074506 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
Quality Control of Aquatic Animal Production
3 (3-0-6)
24074507 วิศวกรรมประมง
Aquaculture Engineering
3 (3-0-6)
24074508 โรคสัตว์น้ำขั้นสูง
Advanced Aquatic Animal Diseases
3 (2-2-5)
24074509 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
Aquaculture Biotechnology
3 (3-0-6)
24075501 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
Advanced Food Processing Technology
3 (2-2-5)
24075502 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
Meat, Poultry and Fish Processing Technology
3 (2-2-5)
24075503 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ขั้นสูง
Advanced Fruit and Vegetable Processing Technology
3 (2-2-5)
24075504 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมขั้นสูง
Advanced Dairy Processing Technology
3 (2-2-5)
24075505 เทคโนโลยีการหมักและการกลั่น
Fermentation and Distillation Technology
3 (2-2-5)
24075506 เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืชขั้นสูง
Advanced Cereal Technology
3 (2-2-5)
24075507 เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
Analytical Techniques and Instrumentation in Food Research
3 (2-2-5)
24075508 ความปลอดภัยในอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
Food Hygiene and Food Plant Sanitation
3 (2-2-5)
24075509 การจัดการ การควบคุมและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Management Control and Assurance in Food Industry
3 (3-0-6)
24075510 การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industrial Management
3 (3-0-6)
24075511 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Products and Innovation Development
3 (2-2-5)
24075512 บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
Packaging in Food Industry
3 (3-0-6)
24075513 อาหารเสริมสุขภาพ
Functional Foods
3 (3-0-6)
24079506 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
Selected Topics in Agricultural Technology 1
1 (1-0-2)
24079507 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
Selected Topics in Agricultural Technology 2
2 (2-0-4)
24079508 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 3
Selected Topics in Agricultural Technology 3
3 (2-2-5)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
24079599 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-36-12)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร