ข้อมูลอาจารย์

จินันทนา จอมดวง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 8 มิ.ย. 2538
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
  สถานที่ศึกษา : Universiti Pertanian Malaysia
  ประเทศ : สหพันธรัฐมาเลเซีย

 • 27 ก.พ. 2528
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เกษตรศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เกษตรศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ