ข้อมูลอาจารย์

ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 25 มี.ค. 2526
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Horticulture
  สาขา : พืชศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 16 เม.ย 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : เทคโนโลยีอาหาร
  สถานที่ศึกษา : University of The Philippines Los Bonos
  ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 • 20 พ.ย. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ