รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม / Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
13010001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Tourism and Hotel Industry
3 (3-0-6)
13010002 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
Tourist Characteristics and Behavior
3 (3-0-6)
13010003 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13010004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3 (3-0-6)
13010005 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel
3 (3-0-6)
13010006 จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว และการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
3 (3-0-6)
13010007 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
2 (2-0-4)
13010008 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการท่องเที่ยว และงานบริการ
Aesthetics and Personality Development for Tourism and Hospitality
2 (1-2-3)
13010009 ความปลอดภัยในการเดินทางและงานบริการ
Travel and Hospitality Safety
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
13010012 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
3 (3-0-6)
13010017 การสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Seminar on Tourism and Hotel
3 (2-2-5)
13010020 งานมัคคุเทศก์
Tour Guiding
3 (1-4-4)
13010021 การตลาดการท่องเที่ยว
Tourism Marketing
3 (3-0-6)
13010023 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
Tourism Business Management
3 (2-2-5)
13010025 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
Airline Business and Ticketing
3 (2-2-5)
13020001 การตลาดโรงแรมและการขาย
Hotel Marketing and Sales
3 (3-0-6)
13020006 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
Front Office Operation and Management
3 (2-2-5)
13020007 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
Housekeeping Operation and Management
3 (2-2-5)
13020008 การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service and Operation
3 (2-2-5)
13020013 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai and International Food
3 (2-2-5)
13020014 ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม้
Arts of Carving and Flower Arrangement
3 (1-4-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 15
13010010 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Planning and Development
3 (3-0-6)
13010011 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
Tourism Resource Development
3 (2-2-5)
13010013 การท่องเที่ยวชุมชน
Community-Based Tourism
3 (3-0-6)
13010014 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
Tourism Project Management
3 (3-0-6)
13010015 การสำรวจและวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Survey and Research for Tourism Industry and Hotel
3 (2-2-5)
13010016 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industry
3 (2-2-5)
13010018 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
Tourism Planning and Organizing
3 (3-0-6)
13010019 การดำเนินงานนำเที่ยว
Tour Operations
3 (3-0-6)
13010022 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
Accounting and Finance for Tour Business
3 (3-0-6)
13010024 การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
Travel Agency Management
3 (3-0-6)
13011001 งานนำเที่ยวต่างประเทศ
Outbound Tour Operation
3 (1-4-4)
13011002 ศาสนาและอารยธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Religions and Civilization
3 (3-0-6)
13011003 แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีในประเทศไทยและการอนุรักษ์
Historical Tourist Attractions in Thailand and Conservation
3 (3-0-6)
13011004 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
Buddhism and Iconography
3 (3-0-6)
13011005 ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
3 (3-0-6)
13011006 เทศกาลและงานประเพณีไทย
Thai Festivals and Traditions
3 (3-0-6)
13012001 การนวดแผนไทยและสปา
Thai Massage and Spa
3 (1-4-4)
13012002 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism
3 (2-2-5)
13012003 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Agro Tourism
3 (2-2-5)
13012004 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health Tourism
3 (2-2-5)
13012005 การจัดการการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Meeting, Incentive, Conference and Exhibitions Management
3 (2-2-5)
13012006 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism
3 (2-2-5)
13012007 การจัดการธุรกิจของฝากและของที่ระลึก
Souvenir Business Management
3 (2-2-5)
13020002 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
Accounting and Finance for Hotel Business
3 (3-0-6)
13020003 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
Hotel Business Planning and Development
3 (3-0-6)
13020009 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
Catering Operation and Service
3 (2-2-5)
13020010 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Management
3 (3-0-6)
13020011 การจัดการภัตตาคาร
Restaurant Management
3 (2-2-5)
13020012 การดำเนินงานและการจัดการครัว
Kitchen Operation and Management
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15
13013001 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
English for Tourist Guide
3 (2-2-5)
13013002 ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนองานด้านการท่องเที่ยว
English for Tourism Presentation
3 (2-2-5)
13013003 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนสำหรับการท่องเที่ยว
English Public Speaking for Tourism
3 (2-2-5)
13013004 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Correspondence English for Tourism Business and Hotel
3 (2-2-5)
13013005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการ
Communicative English for Tourism Business and Hospitality
3 (2-2-5)
13013006 ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
English for Hotel
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6
13010030 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Tourism and Hotel Cooperative Education
6 (0-40-0)
13010031 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
On The Job Training of Tourism and Hotel
6 (0-40-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์