ข้อมูลอาจารย์

ชนิษฐา ใจเป็ง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 18 พ.ย. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : พัฒนาการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 25 ก.พ. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ