ข้อมูลอาจารย์

ชูเกียรติ ศิริวงศ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 27 ต.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 22 พ.ค. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : พัฒนาการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ