ข้อมูลอาจารย์

สิริสาสน์ พันธ์มณี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 15 มี.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ประเทศ : ไทย

 • 18 พ.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ