ข้อมูลอาจารย์

สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 11 มี.ค. 2529
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : History and archaeology
  สาขา : ประวัติศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

 • 7 ต.ค. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : การสอนสังคมศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 14 เม.ย 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การพัฒนาการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : Central Luzon State University
  ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ