ข้อมูลอาจารย์

อนัญญา ปรัชญ์ธิไพลิน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 พ.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Arts
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : Corllins University
  ประเทศ : ไทย

 • 25 ธ.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Tourism Management
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การจัดการการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : Kunming University of Science and Technology
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ