ข้อมูลอาจารย์

อาภาวดี ทับสิรักษ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 7 มิ.ย. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การจัดการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

 • 22 ก.พ. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : การโฆษณา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ