ข้อมูลอาจารย์

วรัญญา ฐานะ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Enterprise Management
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : Kunming University of Science and Technology
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ