ข้อมูลอาจารย์

คุณากร สุปน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : พัฒนาสังคม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยาองค์การ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ