รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด / Bachelor of Business Administration Program in Marketing

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 22 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 91
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
10001202 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
Business Law and Ethics
3 (3-0-6)
10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3 (3-0-6)
10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
10003203 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis in Business
3 (3-0-6)
10003301 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
11011104 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
12011101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
12011305 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12021101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ
Implementation of Information System in Business
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 24
10001303 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
10003403 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
10003404 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
12021302 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021311 การจัดการการจัดซื้อ
Purchasing Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021312 การบรรจุภัณฑ์
Packaging
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021313 ศิลปการขาย
Salesmanship
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021314 การจัดการการขาย
Sales Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021315 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021316 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021317 การพยากรณ์การตลาด
Marketing Forecasting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021318 การวิเคราะห์การตลาดเชิงปริมาณ
Quantitative Marketing Analysis
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021412 การตลาดสินค้าชุมชน
Local Product Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022311 การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022411 การส่งเสริมการส่งออก
Export Promotion
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022412 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
E-Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023302 การจัดการการจัดซื้อสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Purchasing Management for Retail Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12023101 หลักการธุรกิจค้าปลีก 3 (3-0-6)
12023303 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
Merchandising Display and Store Decoration
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12023101 หลักการธุรกิจค้าปลีก 3 (3-0-6)
12023304 การจัดการหมวดหมู่สินค้า
Category Managemant
3 (2-2-5)
12023305 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
Human Resources Management for Retail Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12023101 หลักการธุรกิจค้าปลีก 3 (3-0-6)
12023306 การจัดการธรุกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
Store and Non-Store Based Retail Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12023101 หลักการธุรกิจค้าปลีก 3 (3-0-6)
12023307 การขายสินค้าแฟชั่น
Fashion Merchandising
3 (3-0-6)
12023312 การประชาสัมพันธ์
Public Relations
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023313 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานโฆษณา
Computer Graphics for Advertising
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023402 บัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3 (2-2-5)
12023403 การส่งเสริมการขายธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Promotion
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12023308 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 (2-2-5)
12023404 การจัดการการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Operation Management
3 (2-2-5)
12023405 การจัดการป้องกันการสูญเสียและความปลอดภัย
Loss Prevention and Safety Management
3 (3-0-6)
12023406 การสร้างตราสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Brand Building for Retial Business
3 (3-0-6)
12023411 การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์
Public Relations Planning and Campaign
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023412 การจัดการโฆษณา
Advertising Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023415 การจัดการตราสินค้า
Brand Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023416 การตลาดทางตรง
Direct Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12024301 การตลาดบริการ
Services Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12024302 การตลาดลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12024312 การตลาดธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
Hospitality and Tourism Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12024313 การตลาดธุรกิจท่องเที่ยวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Marketing for E-Tourism
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12041321 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
English for International Business and Trade
3 (3-0-6)
12041324 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 15
12021301 การจัดการการตลาด
Marketing Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021303 การจัดการการค้าปลีก
Retailing Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021304 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021403 การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ
Business Simulation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021404 สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022301 การค้ากับกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ
Trading with Major Economic Blocs
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022302 กฎระเบียบและการเจรจาการค้า
Legislation and Negotiation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12022401 กระบวนการส่งออก
Export Procedures
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021302 การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12022302 กฎระเบียบและการเจรจาการค้า 3 (3-0-6)
12022402 การจัดการการตลาดส่งออก
Export Marketing Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021302 การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
12022403 สัมมนาการตลาดส่งออก
Seminar in Export Marketing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12022402 การจัดการการตลาดส่งออก 3 (3-0-6)
12023101 หลักการธุรกิจค้าปลีก
Principle of Retail Business
3 (3-0-6)
12023201 ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Information Systems for Retail Business
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023301 การจัดการความสัมพันธ์ของผู้บริโภคและการบริการลูกค้า
Consumer Relationship Management and Customer Service
3 (3-0-6)
12023308 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12023401 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Seminar in Retail Business Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 22
10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administration
1 (0-2-1)
12021201 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021202 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021203 การจัดการช่องทางการจำหน่าย
Distribution Channel Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021204 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021401 การวิจัยการตลาด
Marketing Research
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021405 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategies
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12021406 การวางแผนการตลาด
Marketing Planning
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ