ข้อมูลอาจารย์

ชนกภร สุขลาภ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 5 มี.ค. 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

 • 25 เม.ย 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการทัวไป
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ