รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) / Bachelor of Business Administration Program in International Business Management (International Program)

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 91
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36
10001201 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3 (3-0-6)
10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
10003101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Introduction to Business and Entrepreneurships
3 (3-0-6)
10003301 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11012301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)
10003401 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3 (3-0-6)
11011104 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
12021101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ
Implementation of Information System in Business
3 (2-2-5)
12051102 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-6)
12051204 การจัดการการผลิตและการดำเนินการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
12051411 วิจัยธุรกิจ
Business Research
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39
11012301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Accounting for Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  3 (3-0-6)
Prerequisite : 12051102 หลักการจัดการ 3 (3-0-6)
12051101 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและปัญหาต่อธุรกิจ
Environmental Science and Issues for Business
3 (3-0-6)
12051203 การตลาดระดับโลก
Global Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12051205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  3 (3-0-6)
12051304 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6)
Prerequisite : 10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6)
12051309 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
3 (2-2-5)
12051311 กลยุทธ์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Business Communication Strategies
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
12051312 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12051102 หลักการจัดการ 3 (3-0-6)
12051402 กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Strategies
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
12051420 ธุรกิจผ่านสื่ออิเลคโทรนิกส์
Electronic Business
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 3 (2-2-5)
12051422 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
International Logistics
3 (3-0-6)
12051430 การคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ
Critical Thinking for Business Decision
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 16
10001301 การภาษีอากร
Taxation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003301 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
10003204 มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ
Human Relations in Business
3 (3-0-6)
10003205 จิตวิทยาธุรกิจ
Business Psychology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13062001 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administration
1 (0-2-1)
10003403 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
10003404 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
12051301 การจัดการทรัยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resource Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12051205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)
12051306 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Law
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10001201 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6)
12051307 การค้าชายแดน
Cross Border Trade
3 (2-2-5)
12051308 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Management
3 (3-0-6)
12051310 การค้าอาเซียน
ASEAN Trade
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12051309 อาเซียนศึกษา 3 (2-2-5)
12051405 การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003301 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
12051409 กลุ่มเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศ
Economics Blocs and International Organizations
3 (3-0-6)
12051410 ธุรกิจเอเชียแปซิฟิก
Asia Pacific Business
3 (3-0-6)
12051412 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Seminar in International Business Management
3 (2-2-5)
12051415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะ
English for Public Communication
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
12051417 การลงทุนระหว่างประเทศ
International Investment
3 (3-0-6)
12051418 การค้าระหว่างประเทศ
International Trade
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
12051419 การจัดการระบบข้อมูล
Management Information System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 3 (2-2-5)
12051421 การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
Prerequisite : 11012301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)
12051423 เศรษฐกิจของประเทศที่เลือกศึกษา
Economics in Selected Countries
3 (3-0-6)
12051424 การจัดการการส่งออกและนำเข้า
Export and Import Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12051418 การค้าระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
12051425 การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
International Cargo Insurance
3 (3-0-6)
12051426 การจัดการกิจการข้ามชาติ
Multinational Enterprise Administration
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
12051427 ระบบธุรกิจภูมิภาค
Regional Business System
3 (3-0-6)
12051428 เศรษฐกิจจีนยุคใหม่
Modern Chinese Economy
3 (3-0-6)
12051429 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
International Finance and Banking
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003301 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ