ข้อมูลอาจารย์

ศิวพร เจรียงประเสริฐ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 23 เม.ย 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : บริหารธุรกิจและการจัดการ
  สถานที่ศึกษา : Deakin University
  ประเทศ : ออสเตรเลีย

 • 3 มี.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Philosophy and ethics
  สาขา : ปรัชญา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ