รายละเอียดหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) / Bachelor of Industrial Technology Program in Mechanical Technology (Continuing Program)

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 64
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12
30030101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
30030105 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-6)
30030106 หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Management
3 (3-0-6)
30030108 คณิตศาสตร์สาหรับนักเทคโนโลยีเครื่องกล
Mathematics for Mechanical Technologist
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37
30030104 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
On The Job Training
3 (0-40-0)
31051101 คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบและออกแบบ
Computer Aided Drawing and Design
3 (2-3-5)
31051104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล
Computer Programming for Mechanical Technology
3 (2-3-5)
31052103 กลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics
3 (3-0-6)
31052104 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Design of Machine Elements
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31052103 กลศาสตร์ประยุกต์ 3 (3-0-6)
31053103 เทคโนโลยีอุณหภาพ
Thermal Technology
3 (3-0-6)
31053104 กลศาสตร์ของไหลประยุกต์
Applied Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
31053204 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy Conservations and Environments
3 (3-0-6)
31054103 วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล
Electrical Engineering for Mechanical Technology
3 (2-3-5)
31054204 ระบบการวัดและการควบคุม
Measurement and Control System
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31054103 วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล 3 (2-3-5)
31059101 งานฝึกพื้นฐานทางเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Basics Training
2 (0-6-2)
31059203 งานประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Laboratory
1 (0-3-1)
31059206 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Pre-Project
1 (0-3-1)
31059207 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 31059206 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
31052105 การขนถ่ายวัสดุ
Materials Conveying
3 (3-0-6)
31053201 เครื่องกำเนิดไอน้ำงานอุตสาหกรรม
Industrial Boiler
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31053103 เทคโนโลยีอุณหภาพ 3 (3-0-6)
31053202 การทำความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31053103 เทคโนโลยีอุณหภาพ 3 (3-0-6)
31054205 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
Programmable Logic Controller
3 (2-3-5)
31054206 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
Applied Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
31059102 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
3 (3-0-6)
31059204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล
Engineering Economics for Mechanical Technology
3 (3-0-6)
31059208 หัวข้อพิเศษสำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล
Special Topics for Mechanical Technology
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี