ข้อมูลอาจารย์

วิชัย สินจักร์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 28 เม.ย 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

 • 18 มิ.ย. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ