รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology (Sec.3-4)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology (Sec.3-4)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2564 (กลุ่มเรียนที่ 3-4)
อ.ผู้สอน
1. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ 
2. ผศ.สวาท สายปาระ 
3. อ.พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน