ข้อมูลอาจารย์

สวาท สายปาระ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 10 มี.ค. 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : ชีววิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ประเทศ : ไทย

 • 14 ก.ย. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การศึกษามหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : ชีววิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ