ข้อมูลอาจารย์

วิโรจน์ มงคลเทพ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 13 มี.ค. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Statistics
  สาขา : สถิติประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 18 ต.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Statistics
  สาขา : สถิติประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 29 ก.ค. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ