ข้อมูลอาจารย์

พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 31 มี.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : สารสนเทศศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 27 ต.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer use
  สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ