รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 15 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับ วศบ.กผ.(เทียบโอน)1 Sec_13 เรียนวันพฤหัส ให้ใช้โปรแกรมไลน์ตามลิ้งค์นี้ค่ะ  https://line.me/R/ti/g/UEhJSVMajE

สำหรับ วศ.บ.คพ. (4ปี และ เทียบโอน) Sec 1 & Sec 2 ให้เข้ากลุ่ม MS Team ตามลิงค์นี้ครับ https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a02818861e43549af861d4c1b8d30ad55%40thread.tacv2/General?groupId=8b7c7f84-1ec3-47fe-9e22-b7fc461d9d8d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

สำหรับ วศบ.อส.(4ปี)1 Sec_14 เรียนวันศุกร์  ให้ใช้โปรแกรมไลน์ตามลิ้งค์นี้ค่ะ  https://line.me/R/ti/g/RY4KJvwsYP

สำหรับ วศบ.มร.(เทียบโอน)1 Sec_15 เรียนวันศุกร์  ให้ใช้โปรแกรมไลน์ตามลิ้งค์นี้ค่ะ  https://line.me/R/ti/g/RY4KJvwsYP

สำหรับ วศบ.ฟฟ.(เทียบโอน)ปี 1 Sec_5 เรียนวันจันทร์  ให้ใช้โปรแกรมไลน์ตามลิ้งค์นี้ครับ  https://line.me/R/ti/g/bLmg4ARwPW

สำหรับ วศบ.ยธ.(4ปี)ปี 1 Sec_7 เรียนวันพฤหัสบดี  ให้ใช้โปรแกรมไลน์ตามลิ้งค์นี้ครับ https://line.me/R/ti/g/1349mtKWvG


ENGCC304_SEC_4 (ภาคพิเศษ) วศ.บ. ฟฟ 1 เทียบโอน(พิเศษ)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acba9e3c1c1f1472aaf93d0b5f22bb596%40thread.tacv2/conversations?groupId=cf47bc18-f78b-4191-92cb-d1d5635193d1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ENGCC304_SEC_10 (ภาคปกติ) วศ.บ.ยธ(เทียบโอน)1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8d7df26462774532b8507535de2439fc%40thread.tacv2/conversations?groupId=9382cd5d-46c9-4819-a25f-8c774f73411c&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

สำหรับ SEC_6 - วศ.บ.คก.(4ปี)2 เรียนวันอังคาร ให้เข้ากลุ่ม
https://www.facebook.com/groups/186814072165477/

สำหรับ SEC_11 - วศ.บ.คก.(เทียบโอน)2 เรียนวันศุกร์ ให้เข้ากลุ่ม
https://www.facebook.com/groups/3053838691372875/

สำหรับ SEC_8 วศ.บ.ฟฟ.โทรคมนาคม.1 เรียนวันศุกร์ 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a08dcc2cb24c948cfbf93998534cf392d%40thread.tacv2/conversations?groupId=fb74b7c1-ff3b-411c-844b-276ebaad5eac&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

สำหรับ SEC_9 วศ.บ.ฟฟ.โทคมนาคม.ท.1 เรียนวันอังคาร

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aac83da0082bf46039223659b9a82ac36%40thread.tacv2/conversations?groupId=87650080-ae5e-4c23-82f1-d5065d2cb522&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 


 

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
- แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Compiler ของภาษาคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์
- โครงสร้าง ไวยากรณ์ (Syntax) ของภาษาคอมพิวเตอร์ และ Algorithm
- ปฏิบัติการเขียน Algorithm และโปรแกรมในเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์และการแปลงไป กลับ ระหว่าง Source-code, Pseudo-code และ Flowchart
- ปฏิบัติการแปลงไป กลับ ระหว่าง Source-code, Pseudo-code และ Flowchart

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

4 การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไข
- การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง if(…) และคำสั่ง if(…) else
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง if(…) และคำสั่ง if(…) else

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขหลายชั้นโดยใช้คำสั่ง if(…) else หลายชั้นและคำสั่ง switch(…) case
- ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขหลายชั้นโดยใช้คำสั่ง if(…) else หลายชั้นและคำสั่ง switch(…) case

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ
- การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง while(…) และคำสั่ง do…while(…);
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง while(…) และคำสั่ง do…while(…);

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง for(…) และการใช้ลูปซ้อนลูป
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง for(…) และการใช้ลูปซ้อนลูป

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array
- การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Array หลายมิติ
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Array หลายมิติ

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Function
- การเขียนโปรแกรมแบบ Function ทั่วไป
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Function ทั่วไป

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Function ที่มี Pointer และ Array
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Function ที่มี Array และ Pointer

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Text File
- การเขียนโปรแกรมแบบ Text File
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Text File

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Structure
- การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ทั่วไป
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Structure ทั่วไป

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ที่มี Array
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Structure ที่มี Array

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : - ทบทวนทฤษฏี 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติทบทวน 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทบทวนทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน