รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 15 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ENGCC304 Computer programming

สอบกลางภาค  อังคาร 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00น.

สอบกลางภาค  อังคาร 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00น.

 

******************ด้านล่างคือการสอนในภาค 2/64**************************

ENGCC304_SEC_1 วศ.บ.อส.(เทียบโอน)1  เรียนวันศุกร์  

ผู้สอน: อ.ยุพดี หัตถสิน,  อ.กิตตินันท์ น้อยมณี

ลิ้งค์สอน:  https://line.me/R/ti/g/_Mjnk5nFHs

 

ENGCC304_SEC_2 วศ.บ.สว.(4ปี)1  เรียนวันศุกร์  

ผู้สอน: อ.ปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล, อ.สมนึก สุระธง

ลิ้งค์สอน:  https://line.me/R/ti/g/_Mjnk5nFHs

 

ENGCC304_SEC_3 (ภาคปกติ) วศ.บ. ฟฟ 1(4 ปี)  

ผู้สอน: อ.สุชาติ จันทร์จรมานิตย์

ลิ้งค์สอน: 

 

ENGCC304_SEC_4 (ภาคปกติ) วศ.บ. กช 

ผู้สอน: อ.สุชาติ จันทร์จรมานิตย์

ลิ้งค์สอน: 

 

 

 

***************************************************************

****************** ข้างล่างคือการสอนในภาค 1/64 *********************

ENGCC304_SEC_1 วันศุกร์

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1qQa4_Xazefio-VO6yaK1T0akK9LGVZeG_6PkcDIERw1%40thread.tacv2/General?groupId=e6e0e6ea-4535-4394-acca-8a92d3aa69d5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

ENGCC304_SEC_2 วันพธ วันพฤหัส

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3akru6cODQOZAgwiuEp7_IIFFk_aShGdxlm_UKhoGfGSk1%40thread.tacv2/General?groupId=a9a7dedf-fe21-4a7c-9d83-8ec8faa193c5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 


ENGCC304_SEC_3 วันอังคาร

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aU4j5d3c5j8U8pvxC5soufBMgHv8w7uWW7WDF2CkcXy81%40thread.tacv2/conversations?groupId=f96d6514-9ac2-48f5-8424-7b7be325a3c2&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team code – z34g5x1

 

ENGCC304_SEC_4 วันพฤหัสบดี

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4-LStlqqbHdB2n5jMJDeeOU81wp7RPMz5tXgervY_q81%40thread.tacv2/conversations?groupId=bb0ab272-6008-4a34-af85-048e49dc6a08&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team code - 0i6kr3w

 

ENGCC304_SEC_5 วันอังคาร อ.สุช่าติ

ขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเฟสบุ้คด้านล่าง

https://www.facebook.com/groups/309074300766954

 

ENGCC304_SEC_6 วันศุกร์ อ.สุช่าติ

ขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเฟสบุ้คด้านล่าง

https://www.facebook.com/groups/186814072165477

 

ENGCC304_SEC_7  

 

ENGCC304_SEC_8  

 

ENGCC304_SEC_9 วันอาทิตย์   

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6FG7e147UueOY5SrrWgoH7AQqNAOzjVxxC5iPB8WqQc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=45d66af2-6983-407c-a870-c17024198ba8&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team code - qaa087t

 

ENGCC304_SEC_10  วศบ.อส.4ปี1 เรียนวันพุธ ผู้สอนคือ อ.ยุพดี + อ.กิตตินันท์  

ขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มในโปรแกรมไลน์ตามลิ้งค์  https://line.me/R/ti/g/l9S8SON0xT

 

ENGCC304_SEC_11  วศบ.กผ.เทียบโอน1 เรียนวันศุกร์ ผู้สอนคือ อ.ยุพดี + อ.สมนึก   

ขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มในโปรแกรมไลน์ตามลิ้งค์  https://line.me/R/ti/g/D8baezNYaY

 

ENGCC304_SEC_12  วศบ.กผ.4ปี1 เรียนวันศุกร์ ผู้สอนคือ อ.ปรัชญ์ + อ.ธนิต   

ขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มในโปรแกรมไลน์ตามลิ้งค์  https://line.me/R/ti/g/D8baezNYaY


ENGCC304_SEC_13   อ. กิตตินันท์ น้อยมณี

ENGCC304_SEC_13 (ภาคปกติ) วศ.บ.คพ(4ปี)1 และ วศ.บ.คพ. ห้องเทียบโอนด้วยนะ
1. Microsoft Team
http://bit.ly/engcc304

2. กลุ่ม Line
https://line.me/R/ti/g/J3uMXDGbhX


ENGCC304_SEC_14  

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
- แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Compiler ของภาษาคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์
- โครงสร้าง ไวยากรณ์ (Syntax) ของภาษาคอมพิวเตอร์ และ Algorithm
- ปฏิบัติการเขียน Algorithm และโปรแกรมในเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์และการแปลงไป กลับ ระหว่าง Source-code, Pseudo-code และ Flowchart
- ปฏิบัติการแปลงไป กลับ ระหว่าง Source-code, Pseudo-code และ Flowchart

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

4 การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไข
- การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง if(…) และคำสั่ง if(…) else
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง if(…) และคำสั่ง if(…) else

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขหลายชั้นโดยใช้คำสั่ง if(…) else หลายชั้นและคำสั่ง switch(…) case
- ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขหลายชั้นโดยใช้คำสั่ง if(…) else หลายชั้นและคำสั่ง switch(…) case

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ
- การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง while(…) และคำสั่ง do…while(…);
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง while(…) และคำสั่ง do…while(…);

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง for(…) และการใช้ลูปซ้อนลูป
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง for(…) และการใช้ลูปซ้อนลูป

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array
- การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Array หลายมิติ
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Array หลายมิติ

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Function
- การเขียนโปรแกรมแบบ Function ทั่วไป
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Function ทั่วไป

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Function ที่มี Pointer และ Array
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Function ที่มี Array และ Pointer

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Text File
- การเขียนโปรแกรมแบบ Text File
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Text File

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Structure
- การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ทั่วไป
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Structure ทั่วไป

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ที่มี Array
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Structure ที่มี Array

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : - ทบทวนทฤษฏี 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติทบทวน 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทบทวนทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน