รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม / Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Industrial Design

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
43020041 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบอุตสาหกรรม
Job Internship in Industrial Design
2 (0-40-0)
43023040 สัมมนา
Seminar
1 (1-0-2)
43023142 พื้นฐานการออกแบบ
Basic of Design
2 (1-3-3)
43023143 มโนทัศน์การออกแบบ
Concept of Design
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54
43000103 ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
2 (2-0-4)
43022045 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 3
Furniture Technology 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022342 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 2 3 (1-6-4)
43022135 เขียนแบบเครื่องเรือน
Furniture Drafting
2 (1-3-3)
43022136 วัสดุสำหรับเครื่องเรือน
Furniture Materials
2 (2-0-4)
43022201 ประวัติศาสตร์เครื่องเรือน
History of Furniture
2 (2-0-4)
43022237 ออกแบบเครื่องเรือน 1
Furniture Design 1
3 (1-6-4)
43022238 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 1
Furniture Technology 1
3 (1-6-4)
43022239 คอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบเครื่องเรือน
Computer for Furniture Drafting
3 (2-3-5)
43022240 กระบวนการผลิตเครื่องเรือน
Furniture Manufacturing Process
2 (1-3-3)
43022241 ออกแบบเครื่องเรือน 2
Furniture Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022237 ออกแบบเครื่องเรือน 1 3 (1-6-4)
43022243 คอมพิวเตอร์การสำหรับการออกแบบเครื่องเรือน
Computer for Furniture Design
3 (2-3-5)
43022342 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 2
Furniture Technology 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022238 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 1 3 (1-6-4)
43022344 ออกแบบเครื่องเรือน 3
Furniture Design 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022241 ออกแบบเครื่องเรือน 2 3 (1-6-4)
43022346 ออกแบบตกแต่ง 1
Decoration Design 1
2 (1-3-3)
43022347 ประมาณราคาเครื่องเรือน
Cost Estimate for Furniture
2 (2-0-4)
43022348 ออกแบบเครื่องเรือน 4
Furniture Design 4
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022344 ออกแบบเครื่องเรือน 3 3 (1-6-4)
43022349 ออกแบบตกแต่ง 2
Decoration Design 2
2 (1-3-3)
Prerequisite : 43022346 ออกแบบตกแต่ง 1 2 (1-3-3)
43022350 ระเบียบวิธีวิจัยออกแบบเครื่องเรือน
Research Method in Furniture Design
2 (2-0-4)
43022451 ออกแบบเครื่องเรือน 5
Furniture Design 5
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022348 ออกแบบเครื่องเรือน 4 3 (1-6-4)
43022452 การเตรียมโครงงานออกแบบเครื่องเรือน
Pre-Furniture Design Project
2 (1-3-3)
Prerequisite : 43022350 ระเบียบวิธีวิจัยออกแบบเครื่องเรือน 2 (2-0-4)
43023144 เขียนแบบผลิตภัณฑ์
Product Drafting
2 (1-3-3)
43023209 วาดภาพสร้างสรรค์
Creative Drawing
2 (1-3-3)
43023212 การยศาสตร์
Ergonomics
2 (2-0-4)
43023213 วัสดุและวิธีการใช้
Material and Usage
2 (1-3-3)
43023214 การปฏิบัติการโรงงาน
Workshop
2 (1-3-3)
43023215 การทำหุ่นจำลอง
Model Making
2 (1-3-3)
43023245 เขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
Computer Product Drafting
2 (1-3-3)
43023246 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Product Design 1
3 (1-6-4)
43023247 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Product Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43023246 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3 (1-6-4)
43023248 ประวัติการออกแบบอุตสาหกรรม
History of Industrial Design
2 (2-0-4)
43023316 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (1-6-4)
43023349 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
Product Design 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43023247 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3 (1-6-4)
43023350 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
Product Design 4
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43023349 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3 (1-6-4)
43023351 ระเบียบวิธีวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์
Research Method in Product Design
2 (2-0-4)
43023352 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
Computer for Product Design
2 (1-3-3)
43023353 ออกแบบตกแต่งภายใน
Interior Design
2 (1-3-3)
43023354 ออกแบบเครื่องเรือนไม้
Wood Furniture Design
2 (1-3-3)
43023456 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
Product Design 5
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43023350 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 3 (1-6-4)
43023457 การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์
Pre-Product Design Project
2 (1-3-3)
Prerequisite : 43023351 ระเบียบวิธีวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์  2 (2-0-4)
43023458 โครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Project
6 (0-18-0)
Prerequisite : 43022451 ออกแบบเครื่องเรือน 5 3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022452 การเตรียมโครงงานออกแบบเครื่องเรือน 2 (1-3-3)
Prerequisite : 43023456 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 3 (1-6-4)
Prerequisite : 43023457 การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
43022053 เคลือบผิวเครื่องเรือน
Furniture Surface Coating
2 (1-3-3)
43022054 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตเครื่องเรือน
Furniture Management for Productivity
2 (2-0-4)
43022055 เทคโนโลยีงานบุเครื่องเรือน
Technology Furniture Upholstery
2 (1-3-3)
43022056 อุปกรณ์ช่วยงานผลิต
jigs & Fixture
2 (1-3-3)
43022057 เทคโนโลยีงานไม้
Wood Technology
2 (1-3-3)
43022058 การนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Presentation
2 (1-3-3)
43023026 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43023030 การนำเสนองานด้านการออกแบบ
Presentation for Design
2 (1-3-3)
43023031 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43023059 การนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design Presentation
2 (1-3-3)
43023060 ออกแบบเครื่องเรือนโลหะ
Metal Furniture Design
2 (1-3-3)
43023061 คอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนองาน
Computer for Presentation
2 (1-3-3)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ