ข้อมูลอาจารย์

ปกรณ์ ลวกุล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 14 พ.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Training for teachers of vocational subjects
  สาขา : การบริหารอาชีวศึกษา
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ