ข้อมูลอาจารย์

ธรรมนูญ นิลวรรณ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 25 มี.ค. 2526
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปอุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  ประเทศ : ไทย

 • 19 พ.ค. 2538
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ