รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / Bachelor of Science Program in Computer Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
130610011 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
22051022 หลักฟิสิกส์
Principle of Physics
3 (2-3-5)
22071204 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science
3 (3-0-6)
22120101 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66
22113206 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Operating Systems of Computer
3 (2-2-5)
22113207 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม
Data Structures and Algorithms
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22113308 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Software Development
3 (2-2-5)
22113309 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
Analysis and Design of Algorithms
3 (2-2-5)
22114209 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
Computer System and Assembly Languages
3 (2-2-5)
22114211 ภาษาโปรแกรม
Programming Languages
3 (2-2-5)
22115210 สถาปัตยกรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Architecture
3 (3-0-6)
22119402 ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Job Internship in Computer science
6 (0-40-0)
22119404 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Research Methodology
3 (2-2-5)
22119406 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Project
3 (0-6-3)
Prerequisite : 22119404 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
22121201 จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ
Ethics and Information Law
3 (3-0-6)
22121301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
3 (2-2-5)
22122405 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
Computer Security
3 (2-2-5)
22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
Structure Programming
3 (2-2-5)
22123202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22123204 ระบบฐานข้อมูลสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Database System for Information Technology
3 (2-2-5)
22123403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Software Engineering for Information Technology
3 (2-2-5)
22124103 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
3 (2-2-5)
22124203 ดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital
3 (2-2-5)
22124205 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network System
3 (2-2-5)
22124305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
System Analysis and Design for Information
3 (2-2-5)
22129401 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์
Cooperative Education in Computer
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
22112208 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟสซิ่ง
Microcomputer System and Interfacing
3 (2-2-5)
22112407 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Seminar
1 (0-3-1)
22114310 การโปรแกรมแบบลูกข่าย-แม่ข่าย
Client-Server Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22114408 เรขภาพคอมพิวเตอร์
Computer Graphics
3 (2-2-5)
22114409 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
22114410 การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22123204 ระบบฐานข้อมูลสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
22122302 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22124205 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
22122303 เทคโนโลยีระบบฝังตัว
Embedded System Technology
3 (2-2-5)
22122307 โปรแกรมภาษาทางเลือก
Selected Programming Language
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22123304 การโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Devices Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22123102 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22124306 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์