ข้อมูลอาจารย์

กฤษฎา ยาใจ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 12 มี.ค. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การศึกษาคณิตศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเทศ : ไทย

 • 28 พ.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : คณิตศาสตรศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 13 ส.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ