รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง / Bachelor of Science Program in Fisheries

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 92
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 20
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
22036301 พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
3 (3-0-6)
22036302 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics Laboratory
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54
20000304 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
20009101 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills in Agriculture
1 (0-6-1)
23011203 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
3 (2-3-5)
23011205 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการประมง
Software Package for Fisheries
3 (2-3-5)
23011309 มาตรฐานการผลิตทางการประมง
Production Quality for Fisheries
3 (3-0-6)
23011311 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
Quality of Aquatic Animal and Products
3 (2-3-5)
23011312 สิ่งแวดล้อมทางการประมง
Fisheries Environment
3 (2-3-5)
23011496 สัมมนาทางการประมง
Seminar for Fisheries
1 (0-2-1)
23012201 มีนวิทยา
Ichthyology
3 (2-3-5)
23012202 นิเวศวิทยาทางน้ำ
Aquatic Ecology
3 (2-3-5)
23013304 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquaculture
3 (3-0-6)
23013305 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquacuture Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 23013304 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (3-0-6)
23013306 คุณภาพน้ำทางการประมง
Water Quality for Fisheries
3 (2-3-5)
23013309 อาหารสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Feed
3 (2-3-5)
23014308 การจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquaculture Business Management
3 (3-0-6)
23019102 ทักษะวิชาชีพประมง 1
Practical Skills in Fisheries 1
1 (0-6-1)
23019203 ทักษะวิชาชีพประมง 2
Practical Skills in Fisheries 2
1 (0-6-1)
23019204 ทักษะวิชาชีพประมง 3
Practical Skills in Fisheries 3
1 (0-6-1)
23019406 ฝึกงานทางวิชาชีพประมง
Job internship in Fisheries
6 (0-40-0)
23019407 สหกิจศึกษาทางประมง
Cooperative Education in Fisheries
6 (0-40-0)
23019499 ปัญหาพิเศษทางการประมง
Special Problem in Fisheries
3 (0-6-3)
24012215 ทักษะงานช่างและเครื่องจักรกลเกษตร
Technical and Mechanical Skills in Agriculture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
23012301 อนุกรมวิธานของปลา
Taxonomy of Fish
3 (2-3-5)
23012303 สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง
Aquatic Invertebrates
3 (2-3-5)
23012304 โรคสัตว์น้ำ
Diseases of Aquatic Animals
3 (2-3-5)
23012405 คัพภะวิทยาของสัตว์น้ำ
Embryology of Aquatic Animals
3 (2-3-5)
23012406 ชีววิทยาประมง
Fisheries Biology
3 (2-3-5)
23012407 แพลงก์ตอนวิทยา
Planktonology
3 (2-3-5)
23012408 ชีววิทยาทางทะเล
Marine Biology
3 (2-3-5)
23012497 เรื่องเฉพาะทางชีววิทยาประมง
Selected Topics in Fisheries Biology
3 (2-3-5)
23013301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animals Genetic Improvement
3 (2-3-5)
23013302 ฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Hormone in Aquaculture
3 (2-3-5)
23013303 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Application of Chemicals and Drugs in Aquaculture
3 (2-3-5)
23013310 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Ornamental Fish and Aquatic Plants
3 (2-3-5)
23013406 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Coastal Aquaculture
3 (2-3-5)
23013407 การผลิตอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
Feed Production for Aquatic Animal Larva
3 (2-3-5)
23013408 ระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquaculture Farming System
3 (2-3-5)
23013409 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Hatchery Management
3 (2-3-5)
23013497 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Selected Topics in Aquaculture
3 (2-3-5)
23014310 การจัดการทรัพยากรประมง
Management of Fisheries Resource
3 (3-0-6)
23014311 ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมง
Biodiversity of Fisheries Resource
3 (3-0-6)
23014404 การจัดการและการประเมินผลกระทบทรัพยากรประมง
Management and Impact Assessment of Fisheries Resources
3 (3-0-6)
23014405 การส่งเสริมการประมง
Fisheries Extension
3 (3-0-6)
23014497 เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรประมง
Selected Topics in Fisheries Resource Management
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง